تماس با میهنر

ما خوشحال میشویم با تماس بگیرید ، همواره و در همه لحظات میتوانید با ما در تماس باشید شما میتوانید از اینجا برای ما نقدها و توصیه ها و ایده هایتان را بفرستید .

اگر پیشنهاد و یا قصد همکاری دارید مارا نیز مطلع کنید ، میهنر یک وبسایت بر پایه مردمی میباشد و از خود مردم هم برای پیشبرد اهدافش کمک میگیرد .